Det er mange som handler hos oss, og dessverre tar det to dager mer enn normalt før pakkene sendes fra lager. Vi er lei oss for problemene det skaper, og jobber hardt for å bli like raske som vanlig. (Gjelder ikke levering med Porterbuddy).
Gå til innholdGå til kassen

Antibac Kirurgisk PLUSS hånddesinfeksjon med 0,5% klorhexidin 600 ml

159,-
(265,- kr/l)
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket.
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket.
  • Ikke på lager

Antibac kirurgisk PLUSS Hånddesinfeksjon 80 % med 0,5 % klorhexidin dreper raskt og effektivt bakterier, ulike virus og sopp, 600 ml.

Antibac kirurgisk PLUSS Hånddesinfeksjon 80 % m/klorhexidin har en dokumentert effekt med kun 1,5 minutts påføring og langtidseffekt på hele 5 timer. Formuleringen er satt sammen av ulike alkoholer for å gi best mulig effekt. Den virker dypere enn vanlig håndsprit, slik at hudens normalflora fjernes midlertidig for å forhindre bakterieoppvekst under hanskene. Væsken fordamper raskt og inneholder mykgjørende midler som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Pumpeflasken står stødig på underlaget og kan alternativt benyttes med ståldispenser med eller uten lang hendel for veggmontering.

Kirugisk PLUSS Hånddesinfeksjon 80 % tilsatt 0,5 % klorhexidin for langtidseffekt tilfredsstiller EN 12791 ved 1,5 minutt og 5 timer.

Fare: 
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Sikkerhet:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P261 Unngå innånding av tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt beholder kan sorteres som plast.

Produktnummer1168786
Varenummer841964