På grunn av at mange vil handle hos oss nå, bruker vi litt lenger tid enn vanlig på å sende ut pakker. Dette gjelder ikke reseptordre eller bestillinger som har Porterbuddy som leveringsmåte. Vi beklager ulempene dette kan medføre!
Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85% Hånddesinfeksjon BiB 700

135,-
Antibac 85% Hånddesinfeksjon BiB135,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac 85% Hånddesinfeksjon Bag in box er en refill med hånddesinfeksjon til berøringsfri dispenser.

Antibac 85% Hånddesinfekjson er en mild og effektiv hånddesinfeksjon, bag in box til berøringsfri dispenser.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1153230
Varenummer914345
Dosering og bruksområde
Gni rikelig mengde hånddesinfeksjon i hendene til de er tørre, minimum 30 sekunder.
Forsiktighetsregler
Meget brannfarlig. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Gravide og ammende
Kan brukes av gravide og ammende.
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)
Denaturert etanol, glyserol, vann.