Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85% Hånddesinfeksjon BiB 700 ml refill

135,-
(192,86 kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac 85% Hånddesinfeksjon Bag in box er en refill med hånddesinfeksjon til berøringsfri dispenser.

Antibac 85% Hånddesinfekjson er en mild og effektiv hånddesinfeksjon, bag in box til berøringsfri dispenser.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1153230
Varenummer914345