Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Pro Hygiene Gel 100 ml

Før: 99,-
40% rabatt
60,-
(594,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 199 kr
  • Rask leveranse

Care Plus Pro Hygiene Gel er en desinfiserende håndgele som beskytter hendene.

Pris pr liter: 990,-

Care Plus Pro Hygiene Gel gjør at hendene føles rene og forfriskede uten bruk av såpe og vann. Håndspriten inneholder 71,8% alkohol (ethanol) og Aloe Vera som forhindrer at hendene tørker ut. Care Plus Pro Hygiene Gel er et supert alternativ når rent vann og såpe ikke er mulig å oppdrive.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, varme overflater. Røyking forbudt.
P370+P378 - I tilfelle brann: Bruk karbondioksid (CO2), alkoholbestandig skum, tørrkjemikalie eller vanntåke for å slukke.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P233 - Hold beholderen tett lukket.
P501 - Innhold og beholder leveres til godkjent innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156761

ANDRE SER OGSÅ PÅ