Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Pro Hygiene Gel 30 ml

39,-
(1 300,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Care Plus Pro Hygiene Gel er en desinfiserende håndgele som beskytter hendene.

Care Plus Pro Hygiene Gel gjør at hendene føles rene og forfriskede uten bruk av såpe og vann. Håndspriten inneholder 71,8 % alkohol (ethanol) og Aloe Vera som forhindrer at hendene tørker ut. Care Plus Pro Hygiene Gel er et supert alternativ når rent vann og såpe ikke er mulig å oppdrive.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, varme overflater. Røyking forbudt.
P370+P378 - I tilfelle brann: Bruk karbondioksid (CO2), alkoholbestandig skum, tørrkjemikalie eller vanntåke for å slukke.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P233 - Hold beholderen tett lukket.
P501 - Innhold og beholder leveres til godkjent innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156748

ANDRE SER OGSÅ PÅ