Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Anti-Insect DEET 50%, spray 60 ml

238,-
(3 955,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Care Plus Anti-Insect DEET 50% er et kraftig myggmiddel med dokumtert beskyttelse mot myggarter i opptil 10 timer og mot flått i 5 timer.

Care Plus Anti-Insect inneholder 50% DEET som er anbefalt i områder utsatt for smittebærende mygg som malaria, zika, dengue- og gulfeber, chikungunya og vestnilfeber. Myggmiddelet fungerer like godt om du skal padle på Femunden som Amazonas.

Care Plus Anti-Insect DEET 50% anbefales fra 18 år og oppover. Gravide og kvinner som ammer frarådes å bruke så høy prosentandel med DEET.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhet:
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, varme overflater. Røyking forbudt.
P260 - Unngå innånding av sprøytetåke.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 - Innhold og beholder leveres til godkjent innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall..

Produktnummer1156762

ANDRE SER OGSÅ PÅ