Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Hånddesinfeksjon m/Fliptop 1000 ml

167,-
(167,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac 85% Hånddesinfeksjon m/Fliptop fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus.

Antibac Hånddesinfeksjon 85% er sammensatt av 3 ulike alkoholer. Virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Håndspriten er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Antibac Håndsprit er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500 kravene.

Trykkpumpe kan kjøpes separat.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1159064
Varenummer917453

ANDRE SER OGSÅ PÅ