Gå til innholdGå til kassen

Antibac Våtservietter Overflatedesinfeksjon 150 stk

233,-
(1,55 kr/stk)
  • På lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac våtservietter for overflatedesinfeksjon.

Desinfiserende våtservietter som egner seg spesielt  til overflater i næringsmiddelindustrien og helsesektoren.

Alkoholløsningen tilfredsstiller EN 1276 -og EN 1650 kravene.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer876137
Varenummer901930

ANDRE SER OGSÅ PÅ