Gå til innholdGå til kassen

Antibac 95% Utstyrdesinfeksjon 750 ml

109,-
(145,33 kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac 95% utstyrsdesinfeksjon for rengjøring av instrumenter.

Spesialprodukt for rengjøring av utstyr der bruk av vann er uønsket og ved rengjøring av utstyr som har lett for å ruste. For optimal effekt bør utstyret legges i et kar med Antibac utstyrsdesinfeksjon i 2 minutter. Antibac 95 % har en meget hurtig tørketid.

Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Sikkerhet:

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Produktnummer860501
Varenummer906129