Gå til innholdGå til kassen

Antibac 75% Overflatedesinfeksjon spray 750 ml

139,-
(185,33 kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac 75 % overflatedesinfeksjon desinfiserer benker o.l. raskt og effektivt. 750 ml i sprayflaske

Antibac 75 % fjerner ulike virus, sopp og bakterier på 1 minutt. Den er etanolbasert, og inneholder i tillegg 2 andre alkoholer for å gi optimal effekt. Antibac påføres flaten i nok mengde slik at den er fuktig i 1 minutt. Flaten trenger ingen etterbehandling og er klar til bruk.

Godkjent for bruk innen næringsmidler.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1165939
Varenummer865970

ANDRE SER OGSÅ PÅ