På grunn av at mange vil handle hos oss nå, bruker vi litt lenger tid enn vanlig på å sende ut pakker. Dette gjelder ikke reseptordre eller bestillinger som har Porterbuddy som leveringsmåte. Vi beklager ulempene dette kan medføre!
Gå til innholdGå til kassen

Antibac 75% Overflatedesinfeksjon 250 ml

59,-
Antibac 75% Overflatedesinfeksjon59,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac 75 % overflatedesinfeksjon desinfiserer benker o.l. raskt og effektivt.

Antibac 75 % fjerner ulike virus, sopp og bakterier på 1 minutt. Den er etanolbasert, og inneholder i tillegg 2 andre alkoholer, for å gi optimal effekt. Antibac påføres flaten i nok mengde slik at den er fuktig i 1 minutt. Flaten trenger ingen etterbehandling og er klar til bruk.

Godkjent for bruk innen næringsmidler.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer860504
Varenummer867742
Dosering og bruksområde
Påføres overflaten og skal virke i 1 minutt
Forsiktighetsregler
Kan brukes av alle
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)
Etanol;isopropanol;n-propanol;deionisert vann