Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Anti-Insect DEET 40%, spray 100 ml

Før: 229,-
30% rabatt (T.O.M. 15.08)
161,-
(1 603,- kr/l)
Care Plus Anti-Insect DEET 40%, spray161,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Care Plus Anti-Insect DEET 40% er et kraftig myggmiddel med dokumtert beskyttelse mot myggarter i opptil 8 timer og mot flått i 4 timer.

Care Plus Anti-Insect inneholder 40% DEET som er anbefalt i områder utsatt for smittebærende mygg som malaria, zika, dengue- og gulfeber, chikungunya og vestnilfeber. Myggmiddelet fungerer like godt om du skal padle på Femunden som Amazonas.

Care Plus Anti-Insect DEET 40% anbefales fra 13 år og oppover. Gravide og kvinner som ammer frarådes å bruke så høy prosentandel med DEET.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhet:
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P210 - Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, varme overflater. Røyking forbudt.
P260 - Unngå innånding av sprøytetåke.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 - Innhold og beholder leveres til godkjent innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156760
Dosering og bruksområde
myggspray til bruk av personer over 13 år.
Gravide og ammende
Gravide og ammende frarådes å bruke så høy prosentandel med DEET.
;