Gå til innholdGå til kassen

Farmasiet Hånddesinfeksjon 300 ml

Før: 49,-
50% rabatt
25,-
(81,67 kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 299 kr
  • Rask leveranse
Laster

Farmasiet Hånddesinfeksjon 75 %, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 300,-

Farmasiet Hånddesinfeksjon er en tyntflytende gel sammensatt av 3 ulike alkoholer, virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Håndspriten er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Uten parfyme.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156915

ANDRE SER OGSÅ PÅ