Gå til innholdGå til kassen

Farmasiet Hånddesinfeksjon 60 ml

Før: 39,-
50% rabatt
20,-
(325,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 299 kr
  • Rask leveranse
Laster

Farmasiet Hånddesinfeksjon 75 %, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 650,-

Farmasiet Hånddesinfeksjon er en tyntflytende gel sammensatt av 3 ulike alkoholer, virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Håndspriten er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Uten parfyme.

Farmasiets Hånddesinfeksjon leveres assortert med to forskjellige korker.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156927

ANDRE SER OGSÅ PÅ