Gå til innholdGå til kassen

Cactuz 20% DEET mot mygg/flått 100 ml

139,-
(1 390,- kr/l)
Beklager, men dette produktet er utsolgtVi sender deg en e-post når produktet er på lager igjen
  • Ikke på lager

Cactuz 20% DEET er et mygg- og flåttmiddel til bruk på huden.

Cactuz 20% DEET er en flått- og myggspray som gir 4–6 timers beskyttelse mot flått og mygg. Flåttmidlet sprayes i håndflaten eller direkte på huden og strykes jevnt utover på bar hud. Myggsprayen kan kombineres med Cactuz Clothing Treatment som da gir en to-komponent beskyttelse, som sikrer best effekt. Kombinasjonen gir en effektiv beskyttelse mot denguefeber og malaria og andre sykdommer som overføres med mygg og flått, og følger internasjonale anbefalinger om å beskytte både hud og klær. Til bruk for voksne og barn over 13 år.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Sikkerhet:
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.
P260 - Unngå innånding av sprøytetåke.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305+P351+338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for liten kjemisk avfall.

Produktnummer860713
Varenummer904216

ANDRE SER OGSÅ PÅ