Gå til innholdGå til kassen

Roald Amundsen Håndrens Gel 75% alkohol 125 ml

Før: 79,-
25% rabatt (T.O.M. 07.11)
60,-
(474,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Roald Amundsen Desinfiserende Håndrens Gel 75% fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 632,-

Roald Amundsen Desinfiserende Håndrens Gel 75% er antibacteriell hånddesinfeksjon som virker raskt og effektivt på bakterier, sopp og ulike virus. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Kleber ikke etter fordamping.

Inneholder etanol. Uten parfyme. Max 2 per kunde.

Fare:

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.

P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P403+P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall i henhold til lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler.

Produktnummer1158811
Varenummer942865