Byttbare legemidler /generisk like legemidler

Du har kanskje kommet til apoteket for å hente ut en medisin hvor apotekpersonalet har spurt deg om du vil bytte til et annet likeverdig legemiddel? Hva betyr egentlig det?

Alle legemidler har minst ett aktivt virkestoff. Det er virkestoffet som gir effekt av et legemiddel. Byttbare legemidler har alltid samme virkestoff men kan komme fra ulike produsenter.

Alle apotek i Norge er pålagt av myndighetene å tilby deg reseptpliktige legemidler fra den billigste produsenten hvis det finnes flere likeverdige alternativer. Et legemiddelfirma som har utviklet et nytt medikament (original), har enerett til å produsere og selge medikamentet i minst 10 år. Da er ofte prisen høy, slik at firmaet kan få dekket sine utgifter til forskning og utvikling. Etter noen år mister de eneretten. Da kan andre lage egne merker (derfor andre navn/generika)) med samme virkestoff, noe som bidrar til å presse prisene ned.  På folkemunne kalt kopimedisin eller synonympreparater.

Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at medisinene har samme medisinske virkning og er like gode. Generisk bytte er en ordning for å spare penger på legemidler i Norge. På denne måten sparer vi samfunnet for flere milliarder kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige formål.  

Du kan trygt si ja til bytte - Behandlingen er den samme

Når legen skriver ut en resept på et medikament, er det virkningen legen er opptatt av. Samme medisin kan produseres av flere firmaer, og medisinene får ulike navn. Medisinene kan også ha ulik form og farge, men virkestoffet er det samme. Du får alltid den behandlingen legen har bestemt.

Er det riktig at noen pasienter kan oppleve ulik virkning av likeverdige legemidler? 

– Nei, likeverdige legemidlene har samme virkning. Den eneste forskjellen kan være ulike hjelpestoffer, men disse påvirker ikke hvordan legemiddelet virker i kroppen. Det er også veldig, veldig sjelden at man reagerer på de ulike hjelpestoffene. Og det er i så fall like sannsynlig at man skulle reagere på et hjelpestoff i originallegemiddelet som i kopien. 

Reservasjon mot medisinbytte

Vil du likevel ha det merket som står på resepten, får du det, men da må du være forberedt på å betale mer. Er legemidler på blå resept må du selv betale mellomlegget mellom den originale og generiske legemiddel.

Legen kan reservere mot bytte dersom det er medisinske grunner til det, for eksempel dersom du har reagert allergisk på medisinen tidligere. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener han/hun at det er greit for deg å bytte. Har legen reservert seg mot bytte, betaler du ikke mellomlegget mellom original og det byttbare legemidlet. Reservasjon av lege må fremkomme på resepten!

Generelt om generisk legemiddel

  • Inneholder akkurat samme virkestoff i samme mengde.
  • Kommer fra en annen produsent enn originallegemidlet.
  • Kan ha ulikt navn og utseende på legemiddel og pakning.
  • Kan ha ulike hjelpestoffer (de stoffene som brukes for å lage legemidlene).
  • Kan ha ulik tekst i pakningsvedlegget.
  • Kommer på markedet når det opprinnelige (originale) legemiddelet ikke lenger har enerett (har mistet patentbeskyttelsen som er ca 10 år).
  • Har ofte lavere pris enn originallegemiddelet på grunn av konkurranse i markedet. Det kan føre til at også originallegemiddelet får lavere pris når andre kommer på markedet.
  • Godkjennes av Legemiddelverket på samme måte som originallegemidler.
  • Det stilles samme krav til kvalitet for originallegemidler og generiske legemidler.
  • Må dokumentere samme virkning hos pasientene som originallegemiddelet for å få markedsføringstillatelse. Lik virkning er ofte avhengig av at det generiske legemidlet tas opp i kroppen på samme måte som originallegemidlet