Hvit resept

På hvit resept forskrives legemidler som brukes i kortere perioder, eks antibiotika, smertestillende og ereksjonsmidler eller hvis medisinen du bruker ikke dekkes av blåreseptordningen.

Hvite resepter er gyldig for 1 år med unntak av p-piller. Ordet reit (reiterasjon) betyr hvor mange ganger du kan hente ut på samme resept.

Legemidler som forskrives på hvit resept må du i utgangspunktet betale selv. Men det finnes unntak for enkelte sykdommer eller for enkelte pasientgrupper. Eksempler kan være resepter til personer som er i førstegangstjenesten (vernepliktige), prevensjonsmidler til unge jenter og infertilitetsbehandling. Disse reseptene kommer inn under noe som heter Bidragsordningen hvor du helt eller delvis får dekket kostnaden på legemidlet.

Bidragsordningen er varslet at blir gradvis avviklet fra 1. januar 2018, men hvis man har fått utbetalt bidrag til legemidler brukt i 2017, vil det også være mulig å få dekket disse i 2018 og 2019. Bidragsordningen som gir refusjon av utgifter til infertilitetsbehandling og prevensjonsmidler til jenter mellom 16-21 år blir ikke omfatta av endringa.

Ulike refusjonsordninger for legemidler på hvit resept

 • Prevensjonsmidler

Jenter mellom 16 og 21 år får økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til p-piller, p-plaster, p-ring, p-stav eller spiral. Ordningen gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 21 år.

For 2018 betyr det at du får dekket kr 116 for 3 mnd forbruk av prevensjonsmidlet. Dersom legemidlet koster over denne summen, må du betale mellomlegget selv.

For P-stav og spiral vil du få den gratis om du er 16, 17 eller 18 år. Kvinner som er 19 eller 20 år, får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv.

Bidraget du mottar vil gjøre at enkelte prevensjonsmidler blir helt gratis, avhengig hvor lenge de varer og hvor gammel du er. Apoteket vil regne ut hva du skal betale og trekker dette fra i kassen.

Bruker du p-piller, p-ring eller p-plaster kan du få utlevert inntil ½ års forbruk på èn gang. Unntak kan gjøres ved lengre utenlandsopphold.

 • Infertilitetsbehandling (IVF) og PGD-behandling

Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Les mer om ordningen og hvilke vilkår som gjelder her. Dekningen av legemidler ved IVF-behandling og ICSI-behandling er begrenset til tre forsøk per barn. Uthenting av egg og tilbake setting av befruktede egg i kvinnens livmor anses som ett forsøk.

Egenbetalingssummen i 2018 er satt til 17 416 kroner. Brukeren må betale full pris for legemidlet på apoteket for deretter å søke Helfo om refusjon på grunnlag av spesifisert kvittering. Private klinikker opererer med egne priser.

Når man har nådd summen er det svært viktig at man sender erklæring fra lege (for hvert forsøk) og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo innen 6 måneder. Legeerklæring kan evt. ettersendes, men da så raskt som mulig.

Hvilken type behandling kan det gis bidrag til?

Bidrag kan gis til følgende infertilitetsbehandlinger:

 • Befruktning utenfor kroppen (IVF, ICSI)
 • Inseminasjon (AIH/AID)
 • Hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte (ikke omfattet av bioteknologiloven)
 • PGD-behandling (Pre Implantasjon Genetic Diagnosis: genetisk testing av embryoet før innsetting i livmor
 • Bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler ved kroniske og alvorlige sår og fistler.

Har du kroniske sår og fistler (som kreftsår, trykksår, venøse leggsår, diabetiske sår eller arteriosclerotiske sår) kan du få dekket deler av utgiftene dine til bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler. Behovet for materiellet må vare minst tre måneder i løpet av et år

For at du skal kunne få dekket utgiftene dine, må legen din ha sendt Helfo skjemaet: Legeerklæring ved søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell, ftrl. § 5-22 (05-22.07)

 • Kremer, salver og oljer ved betydelig og kroniske hudlidelser som eksem og psoriasis.

Har du kroniske hudlidelser som eksem og psoriasis, kan du få dekket deler av utgiftene dine til kremer, salver og oljer fra Helfo

Før du søker om å få dekket utgiftene dine første gang, må Helfo ha fått tilsendt en legeerklæring fra spesialist i hudsykdommer, barnesykdommer eller av lege ved brannskadeavsnittet ved Haukeland sykehus.  Legeerklæringen må dokumentere at du har en utbredt og kronisk hudlidelse som fører til uttørring av huden. For at du skal kunne få dekket utgiftene dine, må legen din – på vegne av deg- ha sendt Helfo skjemaet: Legeerklæring ved søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell, ftrl. § 5-22 (05-22.07)

Hvordan fungerer Helfos bidragsordning?

I motsetning til blåreseptordningen hvor du betaler en egenandel, må du ved bidragsordningen betale full pris for legemiddelet på apoteket for deretter å søke Helfo om refusjon på grunnlag av spesifisert kvittering. Dette gjelder ikke prevensjonsmidler.

Når du har betalt mer enn egenandelen som pr 2018 er kr 1 891,-  kan du søke om å få dekket 90 % av utgiftene som overstiger for legemidler på hvit resept, og bandasjemateriell, salver, kremer ol ved kroniske hudlidelser. Dennen egenbetalinen inngår ikke i frikortordningen.

For å søke om refusjon for utgifter som er omfatta om bidragsordningen, kan du sende inn et digitalt skjema via Helfos hjemmesider Alternativt kan du bruke papirskjema som du sender inn sammen med kvitteringene dine til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Hvis man forsørger ektefelle (samboer/registrert partner) og/eller barn under 18 år, kan utgifter i kalenderåret slås sammen.

Helfo godtar søknad og kvitteringer senest innen 30. juni året etter at man har hatt utgiftene.

 • H-resepter (helseforetak)

H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på en del svært kostbare legemidler som brukes ved sykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, psoriasisartritt, MS, mange kreftlegemidler, HIV, hepatitt B og C og alvorlig astma. Legemiddelbrukeren får dekket 100% så har du en H-resept betaler du ingenting.

Apoteket kan kun levere ut medisin for maks. 3 måneders forbruk av gangen.

 

 • Vernepliktige i førstegangstjeneste

Når man avtjener førstegangstjenesten i militæret kan du få dekket deler eller hele beløpet på reseptpliktige legemidler. Ordningen gjelder for vernepliktige som tjenestegjør i Forsvaret, Heimevernet eller Sivilforsvaret, samt de som avtjener siviltjeneste. Den er gjeldende fra de møter til tjeneste og fram til de blir dimittert.

Resepten må tydelig merkes med "Vernepliktig". Dersom medisinen ikke er forskrevet av militærleg må den vernepliktige fremlegge gyldig dokumentasjon ved uthening av medisin på apoteket.

Hormonelle prevensjonsmidler til vernepliktige kvinner refunderes ikke etter denne ordningen. Det betales ikke egenandel på apoteket for blå resepter når disse kravene er oppfylt. Det kan maks. utleveres legemidler for 3 måneders forbruk. Er resepten gyldig for flere ganger må det neste gang bekreftes at vedkommende fortsatt avtjener verneplikt.

 • NSB ansatte - Jernbanepersonalets helsefond

Helsefondet ble avviklet fra 1. juli 2018. Utlegg før denne datoen kan sendes inn etter gjeldende regler 6 måneder etter avviklingdato. For mer info les her.

 

 • Krigspensjonister

Brukeren må betale full pris for legemidlet på apoteket for deretter å søke Helfo om refusjon på grunnlag av spesifisert kvittering.